Program Translatorski ©POLAND

1. Oferty rozpatrywane są w trzech etapach:

1) etapie oceny formalnej, która polega na stwierdzeniu czy dana oferta jest kompletna i nie zawiera błędów uniemożliwiających jej rozpatrzenie;

2) etapie oceny punktowej, której podlegają oferty poprawne formalnie (ocena merytoryczna i ocena strategiczna);

3) etapie, w którym Dyrektor Instytutu Książki podejmuje decyzję o wysokości udziału finansowego Instytutu Książki w kosztach publikacji.

2. Ocena każdej oferty jest dokonywana w skali od 0 do 100 punktów (z uzasadnieniem) i składa się z dwóch elementów:

1) oceny wartości merytorycznej w skali od 0 do 50 punktów;

2) oceny wartości strategicznej w skali od 0 do 50 punktów.

3. Każdy z ekspertów ocenia każdą ofertę odrębnie i formułuje własną ocenę oferty. Oceny każdego eksperta zapisywane są w karcie oceny, której wzór jest załącznikiem do niniejszych wytycznych.

4. Po skompletowaniu kart oceny sporządzana jest lista rankingowa ofert na podstawie wyliczenia średniej oceny wartości merytorycznej i strategicznej dla każdej oferty. Średnia wyliczana jest z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

5. Na podstawie listy rankingowej Dyrektor Instytutu Książki ustala wysokość udziału finansowego Instytutu Książki w kosztach publikacji odrębnie dla każdej oferty. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach kwota udziału finansowego w kosztach publikacji może być niezależna od pozycji zajmowanej przez ofertę na liście rankingowej.

6. W latach 2016 – 2017 preferowane będą oferty na publikacje:

a) Przekłady na język angielski oraz chiński;

b) Literatura dla dzieci i młodzieży;

c) Eseistyka, literatura faktu, reportaż;

d) Klasyka literatury polskiej do 1989 roku.

Wróć