Program Translatorski ©POLAND

Program Translatorski ©POLAND ma na celu promocję polskiej literatury na świecie. Jest adresowany do zagranicznych i polskich wydawców zainteresowanym wydawaniem polskich książek w tłumaczeniach na inne języki.

Programem objęte są:

  • literatura piękna – proza, poezja i dramat;
  • utwory szeroko rozumianej humanistyki dawnej i współczesnej (ze szczególnym uwzględnieniem książek poświęconych kulturze i literaturze Polski);
  • literatura faktu (reportaż literacki, biografie, wspomnienia, eseistyka);
  • utwory historyczne (eseistyczne i popularyzatorskie, z wyłączeniem utworów o charakterze typowo specjalistyczno-naukowym);
  • literatura dla dzieci i młodzieży;
  • komiks.

Udział finansowy Instytutu Książki jest przeznaczony na sfinansowanie części kosztów publikacji dzieła, w tym między innymi:

1) tłumaczenia dzieła z języka polskiego na inny język;
2) zakupu licencji prawnoautorskich;
3) druku dzieła.

W konkursie ofert mogą wziąć udział wydawcy mający zdolność i doświadczenie w wydawaniu i rozpowszechnianiu książek na obszarze językowym, którego oferta dotyczy, zamierzający wydać przetłumaczone na inne języki dzieła polskiej literatury oraz rozpowszechniać je w formie drukowanej i/lub w formie e-booka i/lub w formie audiobooka poza terytorium Polski.

Corocznie oferty mogą być składane przez zainteresowanych wydawców od 1 lutego do 31 marca.  Rozstrzygnięcie konkursu ofert następuje nie później niż do 31 sierpnia tego samego roku.

W przypadku nierozdysponowania środków w danym konkursie ofert możliwe jest ogłoszenie kolejnych konkursów ofert.

Oferty składa się w formie elektronicznej przez formularz udostępniony na stronie internetowej Instytutu Książki.

O podpisaniu umowy z wydawcą decyduje ostatecznie Dyrektor Instytutu Książki.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia oferty Instytut Książki zawiera z wydawcą umowę na wydanie i rozpowszechnianie dzieła.

Dzieło powinno być wydane i rozliczone przez wydawcę w terminie przez niego wskazanym w ofercie. Termin ten nie może być wcześniejszy niż 1 stycznia pierwszego roku kalendarzowego następującego po terminie złożenia oferty i późniejszy niż 30 listopada drugiego roku kalendarzowego następującego po terminie złożenia oferty. W przypadku wskazania przez wydawcę terminu wydania i rozliczenia dzieła w pierwszym roku kalendarzowym następujacym po terminie złożenia oferty, nie może on przekroczyć 30 listopada tego roku.

Termin wydania i rozliczenia dzieła wskazany w ofercie może być przedłużony na wniosek wydawcy za pisemną zgodą Instytutu Książki wyłącznie w okresie do 30 listopada drugiego roku kalendarzowego następującego po terminie składania ofert. Po upływie terminu wydania i rozliczenia dzieła wszystkie zobowiązania Instytutu Książki wobec wydawcy wygasają.

Przez rozliczenie dzieła rozumie się skuteczne dostarczenie Instytutowi przez wydawcę:

  • 10 egzemplarzy wydanego dzieła zawierającego logotyp wraz z informacją, że książka ukazała się przy wsparciu Instytutu Książki - szczegółowe wytyczne w tym zakresie zawarte są w umowie;
  • jednej faktury wystawionej przez wydawcę na Instytut Książki za wykonaną usługę wydawniczą opiewającej na kwotę brutto, tj. ze wszystkimi należnymi podatkami, w walucie i kwocie ustalonych w umowie;
  • pisemnej informacji o nakładzie wydanego dzieła i sposobie jego rozpowszechniania.

Po potwierdzeniu przez Instytut Książki wykonania zawartej umowy i prawidłowości przesłanego rozliczenia zapisany w umowie udział finansowy Instytutu Książki w kosztach publikacji zostaje przekazany w walucie ustalonej w umowie na rachunek wydawcy wskazany w fakturze.

Wróć