Sample Translations ©POLAND

1. Celem Programu Sample Translations ©POLAND powołanego przez Instytut Książki jest promocja literatury polskiej za granicą poprzez zachęcenie tłumaczy do przedstawiania polskich książek zagranicznym wydawcom.

2. Adresatami Programu są tłumacze literatury polskiej.

3. Zasady funkcjonowania Programu:

 • Sfinansowanie do 20 stron próbnego przekładu (x 1800 znaków)
 • Tłumacz składa wniosek załączając:

a) wypełniony formularz wniosku
b) motywację wyboru danej pozycji
c) plan działania
d) własną bibliografię

 • Stawki za przekład stosowane przez Instytut Książki to średnie stawki obowiązujące w kraju tłumacza
 • Tłumacz przesyła Instytutowi Książki tekst przekładu pocztą elektroniczną najpóźniej 30 dni po uzyskaniu informacji o przyznaniu dofinansowania
 • Instytut Książki rozpatruje wnioski składane na bieżąco (nie ocenia jakości przekładu)
 • Instytut Książki rezerwuje sobie prawo do wykorzystania przekładu we własnych materiałach promocyjnych (drukiem, w internecie itd.)
 • Tłumacz zobowiązuje się w przypadku publikacji książki do poinformowania wydawcy o tym, że Instytut Książki oczekuje zamieszczenia informacji o dofinansowaniu
 • Uzyskanie grantu nie ma wpływu na możliwość składania przez wydawcę książki wniosku o dofinansowanie przekładu w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND
 • 6 miesięcy po przyznaniu grantu Instytut Książki może poprosić o informację o działaniach podjętych przez tłumacza w celu wydania książki – niespełnienie tej prośby będzie skutkowało wykluczeniem tłumacza z możliwości ubiegania się o grant w przyszłości
 • Jeżeli tłumacz składa więcej niż 1 wniosek, zobowiązany jest poinformować Instytut Książki o hierarchii ważności wniosków

4. Warunki uczestnictwa w programie:

 • Tłumacz wydał przynajmniej 1 przekład z polskiego w formie książkowej przed złożeniem wniosku
 • Pierwsze tłumaczenie książki na dany język, nigdzie nie publikowane
 • Książka zalicza się do literatury pięknej i eseistyki lub dzieł polskiej humanistyki dawnej i współczesnej (ze szczególnym uwzględnieniem książek poświęconych historii Polski, jej kultury i literatury), literatury dla dzieci i młodzieży

5. Preferencje:

 • Wstępna deklaracja zainteresowania ze strony potencjalnego wydawcy
 • Instytut Książki może ustalać na dany rok kalendarzowy dodatkowe preferencje dotyczące danego obszaru językowego


Instytut Książki
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6
31-148 Kraków
tel. (+48) 12 61 71 900
fax: (+48) 12 62 37 682

e-mail: biuro@instytutksiazki.pl
osoba kontaktowa: a.bobr@instytutksiazki.pl

 

Wróć